Director

Toshiyuki ISHIKAWA
Deputy Director
Professors

Lake and Watershed Research Division

Environmental Economics and Policy Research Division

-

Environmental Education Research Division

Human and Regional Environment Research Division

-
Affiliated Professors
Toshiyuki ISHIKAWA Kyohei MATSUSHITA Yuka MIYAMOTO
Special Professors

Special full-time Professors

Special full-time lecturer

-
Collaborate Professors

Lake and Watershed Research Division

Toshiyuki ISHIKAWA Masahisa NAKAMURA
Katsuya TANAKA

Environmental Economics and Policy Research Division

Naoyuki AKATSUKA Naoki UMEZAWA Yasuo SUZUKI
Masao TSUTSUI Akihiro NODA Katsura NAKANO
Chikako HIRONAKA Kyohei MATSUSHITA
Yoshiyuki WADA Koichiro MORI

Environmental Education Research Division

Minoru KISHIMOTO Kimihito TAKENO Tatsuya FUJIOKA
Satoshi ICHIKAWA

Human and Regional Environment Research Division

Yasunari ABE Takayuki USAMI Masako OHIRA
Kaori KUBO Kosuke TAKEMURA Shinichi TANIGUCHI
Yoshihiro BANBA Takanori MATSUDA Hiroko YOKURA
Taro MORI Tamaki KASHIO Yuka MIYAMOTO
Visiting Professor

Tamaki KASHIO
Adviser

Kenichi MIYAMOTO
(Former President of Shiga University)

【Major Career】: Former President of Shiga University,
     Emeritus Professor, Osaka City University
【Research Field】: Public Policy, Environmental Economics
Secretarial Staff

Ikuo ASAMI
 

Home�bAbout Center�bOrganization / Member�bResearch Activity